Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Migréna s typickou aurou

2.1.7.2 Druhou nejčastější variantou je migréna s aurou (klasická migréna, až 18 % případů)

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že musí být přítomny příznaky aury. Z různorodosti typů aury vyplývá, že migréna s aurou má několik specifických podskupin.

Podle klasifikace ICHD-3  rozlišujeme tyto podtypy:

 • Migréna s typickou aurou
 • Typická aura s bolestí hlavy
 • Typická aura bez bolesti hlavy
 • Migréna s kmenovou aurou
 • Hemiplegická migréna
 • Familiární
 • Sporadická
 • Retinální migréna

 

Diagnostická kritéria migrény s aurou:

A. Dva a více záchvatů migrény splňující kritéria pod B-D.
B. Alespoň 1 nebo více z  následujících plně reverzibilních příznaků aury:

 1. zrakové
 2. senzitivní
 3. řečové nebo jazykové
 4. motorické
 5. kmenové
 6. retinální
 7. alespoň jeden symptom aury se rozvíjí postupně déle než 4 minuty, někdy více symptomů aury na sebe navazuje
 8. žádný jednotlivý symptom aury netrvá déle než 60 minut, u více symptomů se tato doba příslušně prodlužuje
 9. volný interval mezi aurou a bolestmi hlavy je kratší než 60 minut, bolesti přitom mohou začít před anebo během aury!

C. Minimálně 2 z následujích charakteristik

 1. alespoň jeden symptom aury se rozvíjí postupně a/nebo více příznaků se vyskytující se postupně
 2. každý symptom trvá od 5 do  60 minut
 3. alespoň 1 příznak aury je jednostranný
 4. aura je doprovázena nebo do 60 minut následována bolestí hlavy

C. Byly vyloučeny sekundární typy bolesti hlavy dle ICHD-3, , byla vyloučena  TIA.2.1.7.2.1 Migréna s typickou aurou

U tohoto typu migrény (dříve oftalmická, hemiparestetická, afatická migréna aj.) platí následující podmínky k zařazení:
A. Jsou splněna obecná kritéria migrény s aurou a všechna kritéria pod bodem
B. Jeden anebo více plně reverzibilních  symptomů aury těchto typů:

 1. homonymní poruchy zraku
 2. jednostranné parestézie anebo hypestézie
 3. afázie či jiné neklasifikovatelné poruchy řeči
 4. nejsou přítomny motorické, kmenové  nebo retinální příznaky  !

C. a D. odpovídá kritériím migrény s aurou.

Jde o nejčastější typ migrény s aurou. Nejfrekventovanější jsou vizuální poruchy, následují senzorické poruchy, jednostranná slabost a posléze nejméně často poruchy řeči. Někdy následují za sebou sukcesivně, někdy se příznaky překrývají a nemocný má dost velké problémy při přesnějším popisu jednotlivých typů příznaků aury.


Czech–hs.cz